Loading...

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ


Ilmak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Ilmak Makina”) olarak; 6698 sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklananfaaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin sizZiyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi,Tedarikçi Çalışanlarımızı ve Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

1) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarlaİşliyoruz?

İş ortaklarımızın kişisel bilgileri Ilmak Makina tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafazaedilme,

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimizkapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlardoğrultusunda işlenebilecektir.

A. Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ör. ad, soyad), fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör.kamera kayıtları);

a) ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

b) fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.

B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresibilginiz);

a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
b) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
c) talep/şikayetlerin takibi,
d) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
e) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
f) internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

C. Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e-posta bilgisi), müşteri işlemi bilgileri (ör. fatura bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. kredi ve risk bilgileri), hukuki işlem bilgileri;

a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
b) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
c) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
d) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
e) mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
f) mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
g) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
h) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
i) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
j) hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
k) saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
l) risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
m) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
n) firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
o) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

D. Potansiyel Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin çalışanlarının ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri;

a) mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,
b) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
c) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
d) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir

E. Tedarikçi Çalışanımız

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri;

a) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
b) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
c) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
d) tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
e) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

F. Tedarikçi Yetkilimiz

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri,iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği, müşteri işlemi bilgileri, hukuki işlem bilgileri;

a) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
b) mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
c) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
d) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
e) yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
f) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
g) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler,ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör.telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks),web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olanveya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

3) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Ilmak Makina tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesidoğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla;sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusununmeşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarakişlenmektedir.

Veri işleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman iseaçık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla veilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarlapaylaşılabilecektir.
b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesiamacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamukurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; işfaaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amaçlarıyla gerekli olduğu ölçüde denetim şirketine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır.Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarakkullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

d) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklardadelil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlaraaktarılabilecektir.

e) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda,faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi,kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıylayetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekliolduğu ölçüde kargo şirketlerine aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ilerideçıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımızhukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

f) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda,faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi,kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; işfaaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizingereği gibi ifa edilebilmesi amaçlarıyla gerekli olduğu ölçüde denetim şirketine. bilişimşirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır.Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

5) Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Ilmak Makina olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

6) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi IlmakMakina’ya ait “https://www.ilmakgreen.com.tr” adresinde yer alan “Veri SorumlusunaBaşvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adınahazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Ilmak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres: Dudullu OSB Mah. 4 Cadde No: 2 Ümraniye/İstanbul
E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.